Rumová legislativa podle karibského společenství

Rumová legislativa podle karibského společenství

Rumová legislativa podle karibského společenství

Mezi nejpalčivější témata týkající se výroby rumu patří nesjednocená legislativa a klasifikace. V každém státě platí trochu jiné zákony. Nicméně Karibské společenství (Caribbean Community – CARICOM), jež sdružuje 15 karibských států, již v roce 2008 vydalo legislativu dodržovanou všemi členskými zeměmi. A i když každý ze států může mít svou vlastní doplňující legislativu, toto je minimum, které dodržují všichni. Máte tak jistotu, že výroba rumu v těchto státech není zcela netransparentní a dodržuje jistá pravidla shodná pro všechny členské země. Přinášíme vám překlad jejího znění.

KARIBSKÝ REGIONÁLNÍ STANDARD PRO RUM

Regionální organizace CARICOM pro normy a kvalitu (CROSQ)

REGIONÁLNÍ NORMA CARICOM PRO RUM
Specifikace
CRS 25: 2008
Regionální organizace CARICOM pro normy a kvalitu (CROSQ)
The Heritage, 35 Pine Road
Belleville, St Michael
Barbados, BB11113
T: 246 437 6146 | F: 246 437 4569
Internetové stránky: http://www.crosq.org

Zastoupení ve výboru

Výbor pro specifikace

Výbor pro specifikaci, který byl zodpovědný za formulaci této regionální normy Caricomu, byl složen především z členů regionálního sdružení WIRSPA (West Indian Rum and Spirits Association). Byly rovněž vyžádány připomínky od zúčastněných stran z členských států CARICOM, které byly zapracovány do tohoto dokumentu.

Tato norma je revizí normy CCS 0025:1992 a nahrazuje ji. Byla revidována prostřednictvím Regionální organizace CARICOM pro normy a kvalitu (CROSQ) pro použití výrobci, palírnami, stáčírnami a dovozci rumu, aby se zajistilo, že karibští spotřebitelé dostanou výrobek dobré kvality, a také aby sloužila a chránila výrobce rumu CARICOM na zámořském trhu.

Revize rumové normy CCS 0025:1992 byla původně provedena v roce 2005. Tato konkrétní revize byla vyvolána potřebou adekvátně reagovat na různé technické otázky, které vznesli obchodní partneři CARICOMu obchodující s rumem. Norma CCS 0025 : 1992 byla adaptací barbadoské rumové normy BNS 140:2005 Rum a jamajské standardní specifikace pro rum JS 166:1988.

Tato současná revize byla schválena na dvacátém pátém zasedání Rady pro obchod a hospodářský rozvoj (COTED) v listopadu 2008.

1 Rozsah platnosti

Tato norma stanoví definici komodity označované jako rum a předepisuje přijatelné metody odběru vzorků a analýzy rumu.

2 Definice

Pro účely této normy platí následující definice:

2.1
stáří
Doba, po kterou byl rum umístěn v dřevěné kádi nebo sudu za účelem nepřetržitého zrání.

2.2
alkohol
Výraz „alkohol“, pokud je použit bez upřesňujícího přídavného jména, označuje ethylalkohol (C2H5OH) a zahrnuje všechny koncentrace této látky ve vodě.

2.3
methylalkohol (methanol)
Nejjednodušší ze všech alkoholů, který má chemický vzorec CH3OH.

2.4
alkoholové kvašení
Proces, při kterém se zkvasitelné cukry působením enzymů za pomoci mikroorganismů přeměňují na alkohol.

2.5
karamel
Barvivo vyrobené zahříváním třtinového nebo jiného cukru za kontrolovaných podmínek. Jedná se o zdravotně nezávadné barvivo široce používané v likérnickém a nápojovém průmyslu.

2.6
destilace
Proces čištění kapaliny odpařováním s následnou kondenzací.

2.7
ethylkarbamát
Známý také jako ethylester kyseliny uhličité, uretan nebo ethyluretan.

2.8
kvasný alkohol
Alkohol vyrobený fermentací surovin obsahujících monosacharidy, disacharidy a polysacharidy po hydrolýze.

2.9
lihovina
Obvykle používaný termín označuje jakýkoli destilovaný alkohol (například brandy, whisky, rum nebo gin). Používá se také jako synonymum pro neochucený alkohol jakéhokoli obsahu.

2.10
lihovina karamelová
Karamel pro použití v rumu, který je negativně nabitý a specifický pro obsah alkoholu v produktu.

2.11
obsah
Koncentrace přítomného alkoholu.

2.12
přírodní aromatický materiál
Přípravek přijatelný pro lidskou spotřebu, získaný výhradně fyzikálním zpracováním z rostlinných a někdy i živočišných surovin, a to buď v přírodním stavu, nebo zpracovaných pro lidskou spotřebu.

3 Obecné požadavky

3.1
Rum je lihovina:
získaný výhradně alkoholovým kvašením a destilací melasy z cukrové třtiny, sirupů z cukrové třtiny, šťáv z cukrové třtiny nebo třtinového cukru vyrobeného při zpracování cukrové třtiny;
destilovaná při obsahu alkoholu nižším než 96,0 % objemových při 20 °C;
vyrobená tak, že výrobek má organoleptické vlastnosti odvozené od přírodních těkavých prvků obsažených ve výše uvedených surovinách nebo vzniklých během fermentace nebo destilace uvedených surovin, a který zahrnuje směsi výhradně výše uvedených destilátů.

3.2
Aromatizovaný rum je rum, do kterého byly přidány přírodní aromatické látky. Aromata mohou být přidána maximálně do výše 2,5 % objemu konečného produktu, s přídavkem cukru nebo bez něj, a stáčena do lahví v souladu s právními předpisy o spotřební dani země, ve které se prodává.

3.3
Název převažující příchuti se uvede jako součást označení výrobku.

3.4
Obsah ethanolu nesmí být nižší než 40 % objemových, může se však lišit podle právních předpisů o spotřební dani země prodeje a stanoví se metodou předepsanou v příloze A nebo jinou metodou, kterou CROSQ považuje za vhodnou. Toleranční limity pro etylalkohol jsou stanoveny právními předpisy o spotřební dani země původu.

3.5
Rum musí být bezbarvý, s výjimkou případů, kdy barva pochází ze dřeva během zrání nebo z karamelu vyrobeného z cukrů.

3.6
Všechny rumy určené k prodeji a spotřebě v členských státech CARICOM musí splňovat specifikaci uvedenou v bodě 3.1.1.
POZNÁMKA: Do rumů určených pro vývoz mimo CARICOM mohou být přidány jiné směsi a příchutě, které jsou povoleny normami dovážející země.
PŘÍKLAD Ve Spojených státech amerických platí nařízení Úřadu pro daně z alkoholu, tabáku a obchodu 27 CFR 5.23 písm. a).

3.7
Lahvovaný rum nesmí obsahovat trvalé usazeniny nebo suspendované látky jakéhokoli druhu.

3.8
Rum musí být vyráběn v prostorách vybudovaných a udržovaných v dobrém hygienickém stavu, který je vyhovující pro příslušný vnitrostátní orgán odpovědný za bezpečnost potravin.

3.9
Síla rumu se smí snižovat pouze přidáním pitné vody.

3.10
Rum musí být vyroben v souladu s požadavky osvědčení o destilaci stanovenými právními předpisy země původu o spotřební dani.

3.11
Zkoušky na přítomnost umělého barviva, metylalkoholu a etylkarbamátu se provádějí podle příslušných příloh uvedených v tabulce 1 nebo jinými vhodnými metodami schválenými CROSQ.

02

4 Balení

4.1
Rum se plní do jakéhokoli vhodného obalu, který nezhoršuje jakost rumu.

4.2
Rum se nesmí balit do nádob, které jsou vyrobeny z materiálu nebo vyloženy materiálem, který může kontaminovat výrobek tak, že by mohl být zdraví škodlivý.

4.3
Nádoby na rum musí být řádně uzavřeny.

5 Označování

5.1 Obecné požadavky

5.1.1
Štítky musí být navrženy tak, aby údaje na štítku zůstaly viditelné a čitelné za běžných podmínek nákupu a používání. Tyto údaje musí být na kontrastním pozadí.

5.1.2
Štítky musí být navrženy v souladu s povinnými údaji na štítku požadovanými v bodech 5.2.1 a 5.2.2. Štítky mohou obsahovat další informace za předpokladu, že tyto informace nejsou v rozporu s údaji požadovanými normami pro povinné označování nebo je nijak nezpřesňují.

5.1.3
Etiketa nesmí obsahovat žádné prohlášení, provedení nebo zařízení, které by uvádělo nebo naznačovalo, že použití jakéhokoli destilátu má léčebné nebo terapeutické účinky.

5.1.4
Zeměpisné názvy nesmí být použity pro rum vyrobený v jiné oblasti než v konkrétním místě, které je v názvu uvedeno.

5.2 Podrobné požadavky

5.2.1
Požadavky na označování uvedené v této normě musí být v úředním jazyce (jazycích) země, ve které se výrobek prodává, a navíc musí být na hlavním panelu etikety uvedeny následující údaje:
název značky;
název výrobku;
obsah alkoholu a
čistý obsah.

5.2.2
Název značky se uvádí ve spojení s názvem výrobku. Tam, kde to může být zavádějící, se slovo „značka“ uvede v přímém spojení s názvem značky.

5.2.3
Název výrobku musí být „rum“ a musí obsahovat nejméně 40 % objemových alkoholu (viz bod 3.2). Obsah alkoholu musí být na etiketě viditelně uveden.

5.2.4
Pokud se objeví výraz „bílý rum“, musí být výrobek bezbarvý.

5.2.5
Obsah alkoholu v rumu se uvádí v "% objemových". V těsné blízkosti požadovaného údaje o obsahu alkoholu může být doplněn ekvivalent U.S. Proof. Pokud se objeví výraz "Over Proof", má se za to, že se jedná o obsah alkoholu Sykes Proof, přičemž v takovém případě nesmí výrobek obsahovat méně než 57,1 % objemových alkoholu.

5.2.6
Čistý obsah se uvádí v příslušných jednotkách v souladu s požadavky na označování v zemi původu.

5.2.7
Čistým obsahem se rozumí průměrný čistý obsah stanovený postupem odběru vzorků a měření uvedeným v nejnovějším vydání mezinárodního doporučení OIML R87 Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML).

5.2.8
Na kterékoli části etikety musí být uvedeny následující doplňující údaje:
název a adresa výrobce a
země původu.

5.2.9
Název a adresa výrobce musí být názvem a adresou místa podnikání palírny nebo stáčírny výrobku. Před ním musí být uvedena slova "Manufactured by....", "Distilled by....", "Bottled by....", podle potřeby.

5.2.10
Země původu musí být uvedena zřetelně a jasně a musí jí bezprostředně předcházet slova "Product of....".

5.3 Nepovinné požadavky

5.3.1
Níže jsou uvedeny nepovinné požadavky na označování rumu:
údaj o stáří - pokud je uveden údaj o stáří, musí se jednat o stáří nejmladšího destilátu ve výrobku a musí být vyjádřen slovy „____ let“ a
údaj o zralosti - pokud je uveden údaj o zralosti, musí rum vhodným způsobem zrát v dřevěných kádích nebo sudech po dobu nejméně jednoho roku.

5.3.2
Etiketa musí splňovat veškeré další požadavky uvedené v požadavcích na označování v zemi, ve které se má výrobek prodávat.


Zdroj: https://law.resource.org/